70 000 jobb
Vad är 70000jobb.nu?

Manifest

1.Programmera mera

Vi inom näringslivet lovar att göra följande:

 • Upgrade Sweden: Ta fram en sajt (www.upgradesweden.se) vars syfte är att kunskapsdela med alla som är nyfikna på digitalisering, vill skola om sig eller vidareutbilda sig genom egna initiativ. Alla företag som vill är välkomna med sina utbildningsbidrag. Sajten blir även en samlingsplats för redan existerande utbildningar. Exempel på utbildningar är grunder inom Java, .net etc.
 • Livslångt lärande: Vi delar med oss av framgångsrika modeller för löpande fortbildning.
 • Studie- och yrkesvägledning: Företagen inom branschen är idag synliga på universiteten men även gymnasieskolan måste adresseras för att skapa intresse. Vi tar fram egna ”studie- och yrkesvägledningskonsulenter” som besöker skolorna för guidning och inspiration som leder till att fler väljer tekniska utbildningar på universitet och högskolor.
 • #passitforward: Lärarna behöver stöttas i digital kompetens. Vi avsätter timmar för att stötta utbildning av lärare. Detta kan göras i samarbete med existerande organisationer som arbetar med att höja lärarnas digitala kompetens.

Vi vill att politikerna och utbildningsministern gör följande:

 • Digital Kompetensreform: PC-reformen bör följas upp med en digital kompetensreform. Regeringen föreslås införa en digitaliseringspeng för vidareutbildning.
 • Omskolning: Premiera omskolning till yrken inom digitalisering genom skattelättnad, oavsett tidigare arbete.
 • Komtek: Se till att Komtek får stöd för utveckling och etablering i landets alla kommuner precis som kommunala kulturskolan.
 • Högre utbildningar: Se över alla högre utbildningar ur ett digitalt perspektiv. Utöka antal platser till de tekniska universiteten.
 • Studie- och yrkesvägledning: Skolans studie- och yrkesvägledare behöver få information om vilka kompetenser/yrken där det är brist och finns framtidsmöjligheter så att ungdomarna är välinformerade när de ska göra sina skolval.
 • Sveriges Digitala Tjänst : Instifta en teknik- och digitaliseringsavdelning utformad som Obama-administrationens USDS. Denna specialiststyrka ska finnas som resurs för alla utskott så att de snabbt kan hitta den mest effektiva digitala lösningen på ett samhällsproblem. www.usds.gov.Teh Unites States Digital Services.

2.Fler kvinnor inom IT och Tech

Vi inom näringslivet lovar att göra följande:

 • Welcome Women: Vi startar ett samarbete med en organisation/verksamhet med brett kontaktnät där en sajt tas fram för möte mellan bransch och kvinnor. Är du kvinna och är redo att byta karriär, så ges möjlighet att träffa en ingenjör via sajten och få veta mer om hur det är att jobba som ingenjör.
 • Women-in-tech: En inspirationsserie med Women-in-tech sponsras. Gruppen tar fram ett intervjuformat där kvinnor inom tech lyfts och inspirerar. Detta sprids i sociala medier samt att inspiratörerna besöker ett antal gymnasieskolor i landet på en turné inför val till universitet och högskola.
 • Studentmentorer: Näringslivet startar nätverk med mentorer som finns tillgängliga från dag 1 för studenter på de tekniska lärosätena i syfte att motverka avhopp.
 • Barometer: Tar fram en rapport/barometer över kvinnligt företagande inom tech och digitalisering.

Vi vill att politikerna och jämställdhetsministern gör följande:

 • Anpassad kommunikation: Se över hur kommunikationen i utbildningsprogrammen är utformade. Riktar de sig till en kvinnlig målgrupp?
 • Utnämning: Instiftar ett pris för det universitet som lyckas attrahera flest tjejer till tekniska utbildningar.
 • Best practice: Lyft och lär av de skolhuvudmän som får in flest kvinnor. Studera de gymnasieskolor som lyckats attrahera fler tjejer att genomgå gymnasieprogrammen och sprid till övriga samt följ upp de tjejer i deras framtida utbildningsval.
 • Entreprenörer: Start-up stöd för kvinnliga tech entreprenörer i form av nätverk och kontakter.

3.Kompetensinvandring istället för kompetensutvisning

Vi inom näringslivet lovar att göra följande:

 • Checklista vid anställning/förlängning: Vi tar fram en checklista för att minimera riskerna att göra fel vi avtalsskrivning vid anställning/förlängning av internationell arbetskraft.
 • Sociala program: Vid varje rekrytering ska en fadder utses som den nya medarbetaren kan ha som social lots i det svenska samhället.

Vi vill att politikerna och migrations- och näringslivsministern gör följande:

 • Förenkla byråkratin: Stärk Migrationsverkets serviceuppdrag. De långa väntetiderna för arbetstillstånd måste minskas.
 • Talangvisum: Talangvisum kan utfärdas till personer med examen på master- eller doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ska ge möjlighet att söka arbete i Sverige under ett år. Även ett visum för investerare och entreprenörer bör införas. (Handelskammaren).
 • Komplettera SFI med PFI: Idag ges alla nyanlända möjlighet att lära sig svenska genom Svenska för Invandrare (SFI). Fånga upp nyanlända med tidigare erfarenhet och kunskap eller intresse för matematik eller programmering och erbjud utbildning på olika nivåer. Låt oss kalla det PFI, Programmering för Invandrare.
 • Modern expertskatt: Experter som rekryteras till Sverige från utlandet erbjuds idag 25 procents lättnad på inkomstskatt och arbetsgivaravgifter i maximalt tre år. Flera av våra konkurrentländer erbjuder liknande generösare regler. Möjligheten med expertskatten måste förlängas från tre år till åtminstone fem år. (Handelskammaren)

ARBETSGRUPP

Hélène Barnekow

VD Microsoft Sverige

Lars Kry

VD Sigma IT Consulting

”Undersökningar visar på en brist av 70000 IT-personer i Sverige till år 2022. Detta har en stor påverkan på Sverige som IT-nation och självklart alla oss som verkar inom digitalisering och IT. Vi på Sigma vill göra skillnad och bidra till en bättre morgondag. Det händer för lite och det tar för lång tid. Därför startade vi detta branschinitiativ där vi inom svenskt näringsliv visar på vad vi tillsammans kan göra för konkret skillnad samtidigt som vi även påpekar vad politiken behöver göra för åtgärder.”

Ivan Liljeqvist

Influencer Ivan on Tech

Maria Rankka

fd VD Brunswick Sverige

”Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sverige. Det gäller inte minst IT-kompetens. Därför var det lätt för mig att ställa mig bakom huvuddragen i det initiativ som Lars Kry och Sigma bjöd in till. Frågorna måste högre upp på agendan och politik och näringsliv kommer behöva kroka arm för att hitta nya lösningar.”

Fredrik von Essen

Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

"Vi ser andra länder, som Kina och Tyskland, är på väg att sluta kompetensgapet. De är bättre på att få fler att välja ett yrke inom IT- och telekombranschen, motorn för digitaliseringen i samhället. Om Sverige ska fortsätta att tillhöra tätskiktet i världen när det kommer till digitalisering måste fler kvinnor rekryteras till branschen. Även kompetensinvandring måste bättre tillvaratas"

33

Företag backar upp manifestet

Sigma
Qyre
Growth-tribe
Change-generation
Heycode
Cinode
Swedishtechweekly
Optilon
Brunswick
Shaya-solutions
Zealand-academy
Ivan-on-tech
Itot
Kairos-future
Tieto
Kalmar-science-park
Compare
Kingstreet
Techposition
Visitgroup
 Chas-visual-management
Eviture
Minna-technologies-AB
Asociety
Supertext
Wise-it
Lin-education
Stockholms-tekniska-institut
Retune
Netintegrate
Mofit-AB
Go-see-talents
Growth-hackers
DFS
Space
Privacy Policy